اینفو جئولوژی

تست از حجم سنگ آذرین

سنجش - پیش تجربی - 20 / 07 / 1397 .

Picture2.png

طبقه بندی کانی ها بر اساس ترکیب شیمیایی .

کانی ها - انتشارات مدرسه .


Picture1.png